Regulamin

Regulamin sklepu internetowego brykasmyka.pl dla klienta detalicznego

 

 

Sklep internetowy brykasmyka.pl działający pod adresem http://brykasmyka.pl prowadzony jest przez:

 

InterKing

Kinga Rusak

ul. Warneńska 1 m. 17

02-759 Warszawa *

(* PODANY ADRES NIE JEST SIEDZIBĄ SKLEPU STACJONARNEGO !)
 

tel. +48 536 507 507

e-mail: kinga.rusak@wp.pl

 

o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-33-52-286, REGON 361468901

 

 

I. Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 

Sklep – prowadzony przez InterKing Kinga Rusak sklep internetowy brykasmyka.pl działający pod adresem http://brykasmyka.pl

 

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,

 

Dostawca – InterKing Kinga Rusak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Warneńskiej 1 m. 17 *

 

Płatności – płatności są dokonywane przez Klienta na konto Sklepu, przy odbiorze Towaru po wybraniu opcji „Płatność przy odbiorze” lub bezpośrednio w siedzibie Sklepu

 

Towar - produkty oferowane do sprzedaży na stronach sklepu internetowego

 

 

 

II. Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienie:

  1. za pośrednictwem strony internetowej http://brykasmyka.pl lub mailowo (kinga.rusak@wp.pl) - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

2. w Dziale Obsługi Klienta: telefonicznie (tel. +48 536 507 507), 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00-22.00
3. Osobiście, po wcześniejszym umówieniu się w Dziale Obsługi Klienta

2. Klient zrealizuje zamówienie:

3. Klient składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej wskazuje Towar, który zamierza nabyć za pomocą opcji „do koszyka”, a następnie w części zwanej „koszykiem” sposób dostawy oraz adres dostawy, adres na jaki ma być wystawiony rachunek oraz sposób płatności za zamówienie. Klient składa zamówienia poprzez wybór opcji „zamów”.

 

III. Ceny towarów

 

 1. Ceny na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki.

 2. Ceny zamieszczone przy oferowanym Towarze nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.

 3. Ceną ostateczną Towaru jest cena podana „w koszyku” w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Całkowita wartość zamówienia widoczna jest „w koszyku” po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

 5. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronach sklepu internetowego. Zmiany cen Towarów, wycofanie Towarów z oferty oraz zmiany warunków akcji promocyjnych nie dotyczą Towarów, które zostały zamówione przed dniem dokonania zmian, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

 

 

IV. Formy płatności

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  1. płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze) – należność pobierana jest przez listonosza lub w urzędzie pocztowym w chwili odbioru przesyłki.

Realizacja zamówienia rozpocznie się po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym brykasmyka.pl

2. przelew elektroniczny

Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności.

3. Odbiór osobisty

Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od operatora płatności o poprawnym wykonaniu płatności. Konieczność umówienia się po odbiór pod nr tel. +48 536 507 507 lub e-mail: kinga.rusak@wp.pl

 1. Płatność za towary z dostawą poza terytorium Polski można dokonać:

 1. przelewem elektronicznym

Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia z banku o poprawnym wykonaniu płatności

 

 

V. Czas realizacji zamówienia

 

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od momentu złożenia zamówienia, z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów, do czasu dostarczenia zamówionego Towaru na adres podany przez Klienta.

 2. Zamówienie na terenie Polski:

  1. dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy

  2. czas dostawy:

 1. Zamówienie poza terenem Polski dostarczane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej  pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy.

 

VI. Dostawa

 

 1. Zamówienia na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej.

 

 1. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej to:

  1. przesyłki ekonomiczne

  2. przesyłki priorytetowe

  3. Zamówienia poza teren Polski realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej są to przesyłki priorytetowe.

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Każdy zamówiony w Sklepie Towar można wymienić na inny w podobnej cenie zakupu bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta., jeśli towar nie był znacznie niezgodny z opisem

 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wskazanego w pkt. 1.

 3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składane drogą elektroniczną powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej kinga.rusak@wp.pl. Dostawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.

 5. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru jest odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (specyfikacja zamówienia lub faktura) oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 6. Zwracany Towar należy odesłać na adres wskazany w "zgłoszeniu reklamacyjnym" dołączonym do przesyłkli

 7. Dostawca gwarantuje Klientowi możliwość wymiany Towaru na inny dostępny Towar, w podobnym zakresie cenowym. Jeśli klient zdecyduje się na wymianę na Towar droższy, musi pokryć różnicę w cenie, w przypadku wymiany na towar tańszy różnica nie będzie zwracana .

 8. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem Towaru do Dostawcy.

 9. W przypadku, gdy zamówienie zapłacone zostało walutą obcą zwrot należności odbędzie się zawsze po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonania zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do klienta za powstanie ewentualnych różnic kursowych.

 10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od przekazania informacji dotyczących decyzji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z Towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

 

VIII. Warunki gwarancji

 

Wszystkie nowe towary dostępne w Sklepie podlegają gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną produktu.

 

 

IX. Reklamacje

 

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad nie uwzględnionych w opisie. W przypadku stwierdzenia znacznej wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać od producenta naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru. Całkowity zwrot towaru nie jest mozliwy. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres podany w "zgłoszeniu reklamacyjnym" dołączonym do przesyłkli

Reklamowany Towar powinien zostać odesłany przesyłką pocztową lub dostarczony osobiście wraz z dowodem zakupu (rachunek lub paragon) oraz dokładnym opisem przyczyny reklamacji.

 1. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 2. W przypadku uznania reklamacji, Towar znacznie uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru oraz koszty dostawy Towaru i zwrotu Towaru do Sklepu, które poniósł Klient lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie Towary do wyboru. Należności zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto zgodnie z zasadami określonymi w punkcie X. Zwrot należności.

 3. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Towarów dostarczanych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta.

 4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Sklep zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

 

X. Zwrot należności

 

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, należności zostaną zwrócone w terminie do 14 dni roboczych od anulowania zamówienia.

 2. Jeśli Towar został wysłany, Dostawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności, zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

 4. W przypadku płatności za pobraniem lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie oznacza dostępności tych Towarów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

 5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego brykasmyka.pl i dotyczą tylko zamówień złożonych po opublikowaniu tych zmian.

 

* PODANY ADRES NIE JEST SIEDZIBĄ SKLEPU STACJONARNEGO